Algemene voorwaarden.

Algemeen

1. In deze Algemene Leveringsvoorwaarden tussen Wederpartij en AchterdeurDicht hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis.

 • ACHTERDEURDICHT: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dick Mik handelend onder de naam ACHTERDEURDICHT, welke enigerlei rechtsverhouding wil aangaan, aangaat en/of is aangegaan met Wederpartij;
 • ASP: Applicatie Service Provider;
 • ASP-Diensten: alle door of namens ACHTERDEURDICHT via het internet aan Wederpartij ter beschikking te stellen c.q. te leveren ASP-Diensten;
 • Diensten: ASP-Diensten en/of Overige Diensten;
 • Offerte: iedere offerte, aanbieding en/of opgave door ACHTERDEURDICHT aan Wederpartij ter zake Diensten en aanverwante onderwerpen;
 • Order: enig verzoek van Wederpartij aan ACHTERDEURDICHT tot het aangaan van een Overeenkomst ter zake van de levering van Diensten;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst en/of andersoortige rechtsverhouding(en) tussen Partijen ter zake de levering van Diensten, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die Overeenkomst(en);
 • Overige Diensten: alle door en/of namens ACHTERDEURDICHT aan Wederpartij te leveren Diensten van welke aard dan ook, niet zijnde ASP-Diensten;
 • Partijen respectievelijk Partij: Wederpartij en/of ACHTERDEURDICHT;
 • Toeleverancier: één of meer toeleveranciers, onderaannemers en/of licentiegevers van ACHTERDEURDICHT waarmee ACHTERDEURDICHT een of meer rechtsverhouding(en) heeft;
 • Vergoeding: de door Wederpartij aan ACHTERDEURDICHT verschuldigde vergoeding(en) als tegenprestatie uit hoofde van de Overeenkomst c.q. zoals beschreven in deze ASP-Voorwaarden;
 • Wederpartij: iedere (rechts)persoon, met wie ACHTERDEURDICHT een rechtsverhouding wil aangaan, aangaat en/of is aangegaan;
 • Werkdag: een kalenderdag van 8.30 uur tot 17.30 uur in Nederland, behoudens weekeinden en in Nederland officieel erkende feestdagen.

2. Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle Offertes, Orders en/of Overeenkomsten. Van deze Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken met voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming van ACHTERDEURDICHT en schriftelijke overeenstemming daarover tussen Partijen.

Totstandkoming / duur overeenkomst

3. De Overeenkomst treedt in werking op het moment dat de Wederpartij zijn/haar bestelling op de website van ACHTERDEURDICHT heeft geplaatst of de Overeenkomst anderszins door Partijen is vastgelegd én nadat de betaling voor de diensten door ACHTERDEURDICHT is ontvangen.

4. De Overeenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan en heeft een initiële duur van twaalf (12) maanden vanaf de in artikel 3 genoemde ingangsdatum. Vervolgens wordt de

Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één (1) maand, tenzij de Overeenkomst schriftelijk (met ontvangstbevestiging) en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand voor het einde van een lopende contractperiode wordt opgezegd door Wederpartij.

Levering van diensten

5. Na het tot stand komen van de Overeenkomst vangt ACHTERDEURDICHT aan met de levering van de Diensten. Met het tot stand komen van de Overeenkomst bevestigt Wederpartij (i) akkoord te zijn met de inhoud van deze Voorwaarden alsmede (ii) zijn/haar correcte nakoming van de Overeenkomst.

6. ACHTERDEURDICHT zal zich ervoor inspannen haar levering van Diensten naar beste weten en kunnen uit te voeren. Behoudens de geplande (onderhoud- en gerelateerde) ‘down-time’ van de Diensten, streeft ACHTERDEURDICHT naar een beschikbaarheid van de ASP-Diensten van vierentwintig (24) uur per dag gedurende zeven (7) dagen per week, doch ACHTERDEURDICHT garandeert niet dat de Diensten zonder onderbreking en/of fouten zullen werken. Onverlet de daadwerkelijke beschikbaarheid, blijft de verplichting tot betaling van de Vergoeding(en) door Wederpartij onverkort van toepassing. Alle Diensten worden verleend op een ‘as-is’ basis en gelden als onvoorwaardelijk geaccepteerd op het moment van eerste levering door ACHTERDEURDICHT.

Het gebruik door Wederpartij van de Diensten en de (directe en indirecte) consequenties ter zake zijn voor rekening en risico van Wederpartij.

Vergoeding en betaling

7. Wederpartij is periodiek Vergoeding(en) verschuldigd volgens de daarvoor door ACHTERDEURDICHT vastgestelde en bekendgemaakte tarieven en prijzen welke zijn uitgedrukt in Euro (EUR), tenzij anders is overeengekomen. Alle tarieven, prijzen en andere Vergoedingen zijn exclusief belastingen (zoals B.T.W., indien van toepassing) en overige ingevolge de wet verschuldigde heffingen, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

8. Betaling door Wederpartij dient voorafgaand aan een betaalperiode te geschieden. Voor bepaalde aanvullende diensten kan door ACHTERDEURDICHT een factuur worden verzonden. In dit geval dient betaling te geschieden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum daarvan. Betaling geschiedt zonder enige verrekening, korting of opschorting. Eventuele bezwaren tegen enige in rekening gebrachte Vergoeding dienen tijdig schriftelijk aan ACHTERDEURDICHT kenbaar te worden gemaakt, te weten voor de vervaldatum van de betreffende factuur, dan wel onverwijld nadat Wederpartij de bezwaren redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

9. ACHTERDEURDICHT is gerechtigd per 1 januari van elk kalenderjaar de op dat moment geldende Vergoeding(en) en gerelateerde prijzen en tarieven aan te passen, dit conform het indexcijfer voor de CAO-lonen (per uur inclusief bijzondere beloningen) categorie Particuliere bedrijven, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek

(www.cbs.nl), indien ACHTERDEURDICHT Wederpartij daarover uiterlijk één (1) kalendermaand voor 1 januari van het opvolgende kalenderjaar schriftelijk informeert.

10. Indien Wederpartij de verschuldigde bedragen niet binnen de termijn als bedoeld in artikel 8 betaalt, is – na ingebrekestelling – (i) Wederpartij over dat verschuldigde bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd, en (ii) is ACHTERDEURDICHT (behoudens de overige haar toekomende rechten) gerechtigd tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst. Indien Wederpartij na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is Wederpartij naast de alsdan verschuldigde bedragen tevens gehouden tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Verplichtingen van wederpartij

11. Wederpartij verplicht zich ervoor te zorgen dat de door hem aan ACHTERDEURDICHT verstrekte gegevens in alle opzichten correct en niet misleidend zijn. Wederpartij is gehouden ACHTERDEURDICHT onverwijld in kennis te stellen van wijzigingen van die gegevens.

12. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de Diensten en het vertrouwelijk houden van de toegang daartoe en gebruik daarvan. De Diensten van ACHTERDEURDICHT zijn alleen bestemd voor de Wederparij en de bij haar in dienst zijnde werknemers. Wederpartij is gehouden de Diensten te gebruiken binnen de grenzen van het bepaalde in de Overeenkomst, deze Voorwaarden als ook de toepasselijke wettelijke voorschriften.

Geheimhouding

13. Wederpartij, waaronder ook al haar werknemers worden verstaan, zal alle informatie die hij op enigerlei wijze van ACHTERDEURDICHT verkrijgt met betrekking tot commerciële, strategische, technische gegevens, kennis en/of andere informatie verband houdende met ACHTERDEURDICHT, strikt vertrouwelijk houden en daarover geen mededelingen doen en/of daarin geen inzage geven aan derden.

Van het in dit artikel 13 bepaalde mag uitsluitend worden afgeweken, indien (i) in deze Voorwaarden anderszins is bepaald, (ii) voorafgaande schriftelijke toestemming van ACHTERDEURDICHT is verkregen en/of (iii) die informatie ter voldoening van een daartoe strekkende uitspraak van een rechtelijke autoriteit moet worden openbaar gemaakt, in welk geval betreffende Partij de andere Partij vooraf op de hoogte zal stellen.

Intellectuele eigendomsrechten

14. ACHTERDEURDICHT en haar licentiegevers zijn exclusief rechthebbende(n) op alle onderdelen van de Diensten, waaronder begrepen het geheel van intellectuele eigendomsrechten en functionaliteiten daarin. Wederpartij krijgt daarop generlei rechten behoudens zoals uitdrukkelijk beschreven in deze Voorwaarden en/of een separaat gesloten schriftelijke overeenkomst.

15. ACHTERDEURDICHT vrijwaart Wederpartij binnen het kader van dit artikel 15 tegen vorderingen die zijn gebaseerd op de onderbouwde bewering van een derde partij dat het gebruik van de Diensten door Wederpartij binnen het kader van de Overeenkomst inbreuk maakt op in Nederland geldende auteursrechten. Binnen dat kader zal ACHTERDEURDICHT alle schadevergoedingen voldoen die worden opgelegd in een desbetreffend vonnis (of vanwege een door ACHTERDEURDICHT overeengekomen schikking in der minne), mits Wederpartij ACHTERDEURDICHT onverwijld op gedetailleerde wijze schriftelijk informeert, ACHTERDEURDICHT toestaat de leiding te nemen in de verdediging en/of daarmee samenhangende schikkingsonderhandelingen en Wederpartij zijn adequate medewerking en gerelateerde volmachten verleent aan ACHTERDEURDICHT. In geval van voornoemde aanspraken van derden kan ACHTERDEURDICHT zo nodig de Diensten of enig deel daarvan vervangen of wijzigen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, in welk geval ACHTERDEURDICHT de reeds door Wederpartij betaalde Vergoeding(en) voor nog niet-verrichte Diensten op pro rata basis zal terugbetalen. ACHTERDEURDICHT is niet verantwoordelijk voor enige schikking buiten rechte welke zij niet schriftelijk heeft goedgekeurd. In geval van dergelijke vorderingen van derde partijen, heeft ACHTERDEURDICHT, naar eigen keuze, het recht (een deel of het geheel van) de Diensten aan te passen of te vervangen, of de desbetreffende Overeenkomst te beëindigen tegen restitutie van de Vergoedingen voor het deel dat ACHTERDEURDICHT daarvoor nog een Diensten heeft verleend.

Indien de Wederpartij een inbreuk door een derde constateert op de intellectuele eigendomsrechten door een derde, dient zij dit binnen drie (3) werkdagen na constatering schriftelijk aan ACHTERDEURDICHT te melden.

Aansprakelijkheid

16. De eventuele totale aansprakelijkheid van ACHTERDEURDICHT jegens Wederpartij, uit welken hoofde dan ook, is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat ACHTERDEURDICHT Wederpartij uit hoofde van (het betreffend deel van) de betreffende overeenkomst over de periode van twaalf (12) maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, heeft gefactureerd en die door Wederpartij aan ACHTERDEURDICHT is voldaan met een maximum uit te keren (totaal)bedrag van maximaal EUR 25.000 (zegge: vijfentwintigduizend Euro). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan het (totaal)bedrag dat onder de door ACHTERDEURDICHT afgesloten aansprakelijkheids-verzekering(en) in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit.

17. Onverlet het hierboven bepaalde in artikelen 16, is ACHTERDEURDICHT slechts aansprakelijk voor schade die wordt gedekt door de door ACHTERDEURDICHT afgesloten verzekering.

Bescherming persoonsgegevens

18. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst is Wederpartij verantwoordelijk voor de door Wederpartij aan ACHTERDEURDICHT ter beschikking gestelde (persoons-)gegevens en voor het gebruik daarvan door ACHTERDEURDICHT binnen haar normale bedrijfsvoering. Voor zover er sprake is van persoonsgegevens van Wederpartij, ACHTERDEURDICHT en/of derden zullen die gegevens binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften en op behoorlijke, zorgvuldige en veilige wijze worden verwerkt. Buiten de normale bedrijfsvoering om zal ACHTERDEURDICHT op generlei wijze persoonsgegevens verwerken en/of aan derden verstrekken behoudens de voorafgaande en ondubbelzinnige toestemming van de Wederpartij en/of voor zover de wet anderszins voorschrijft.

Slotvoorwaarden

19. Op door ACHTERDEURDICHT te leveren c.q. geleverde Diensten (welke aard dan ook) van een of meer Toeleveranciers zijn de voorwaarden van die Toeleverancier van toepassing, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze Voorwaarden en/of Overeenkomst. Wederpartij aanvaardt de bedoelde voorwaarden van die Toeleveranciers, welke voorwaarden ter inzage liggen bij ACHTERDEURDICHT en welke ACHTERDEURDICHT op verzoek van Wederpartij zal toezenden, behoudens voor zover die niet reeds zijn bekend bij Wederpartij.

Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van die Toeleverancier in de verhouding tussen Partijen om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Voorwaarden, met uitzondering van de twee vorige volzinnen.

20. Iedere vordering uit hoofde van en/of voortvloeiende uit de Overeenkomst(en) is met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, volledig opeisbaar indien (i) de andere Partij faillissement of surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement is verklaard, of (ii) de andere Partij een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden. In voornoemde gevallen is ACHTERDEURDICHT – naast de in deze Voorwaarden genoemde rechten – bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

24. Indien één of meer bepalingen van deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel alsmede de aard en strekking van die bepaling(en) in acht worden genomen.

25. Het is Wederpartij niet toegestaan deze Overeenkomst en/of enige van zijn rechten of verplichtingen ter zake over te dragen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ACHTERDEURDICHT. ACHTERDEURDICHT mag te allen tijde de rechten

en/of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst overdragen of deze in onderaanneming uitbesteden.

26. Op de Voorwaarden, Offertes, Orders en Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is expliciet uitgesloten.

Alle geschillen die uit onderhavige Voorwaarden, aanverwante overeenkomsten en/of de uitvoering ervan voortvloeien en/of daarmee verband houden, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter te Middelburg, tenzij ACHTERDEURDICHT als eisende of verzoekende Partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Wederpartij alsmede tenzij Partijen in het betreffende geval alsnog mediation, bindend advies of arbitrage overeenkomen.